decor

«Սերմից՝ սեղան»


«Սերմից՝ սեղան» հայեցակարգի շնորհիվ մենք վերահսկում ենք կաթնամթերքի արտադրության ողջ գործընթացը՝ սերմը ցանելու պահից մինչև կաթնամթերքի հայտնվելը ձեր սեղանին։


Արտադրական ցիկլը